เรือ สิ่งประดิษฐยานพาหนะที่มีวิวัฒนาการเก่าแก่ที่สุดในโลก

เรือ เป็นยาพาหนะประเภทหนึ่งที่ใช้เดินทางและขนส่งทางน้ำ เรือสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้หลายชนิดโครงสร้างส่วนใหญ่ของเรือจะประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้โครงสร้าง

นั้นสามารถลอยน้ำได้ ซึ่งไม่รวมแพที่นำไม้ซุงหรือกระบอกกลวงมาผูกต่อกันเพื่อให้ลอยน้ำได้ เรือแบ่งแยกย่อยออกหลายชนิดได้แก่ เรือพาย, เรือแจว, เรือหางยาว,

เรือใบ, เรือโดยสาร, เรือบรรทุกสินค้า, เรือบรรทุกน้ำมัน, เรือรบ, เรือดำน้ำ เป็นต้น ซึ่งการขับเคลื่อนนั้นก็แตกต่างออกไปตามชนิดของเรือ เรือจัดว่าเป็นยานพาหนะที่เก่า

แก่ที่สุดสันนิฐานว่าเรือถูกสร้างตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีหลักฐานว่าเรือเป็นยานพาหนะยอดนิยมอย่างมากในช่วงยุคโรมัน, กรีก และ ไวกิ้ง ซึ่งมีลักษณะของ

เรือคือ มีเสาใบเรือ 2 เสา ขับเคลื่อนโดยการใช้ลมและพาย มีหัวเรือแหลมเพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วและสามารถเจาะเรือฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อโจมตีศัตรู เรือในยุคนี้ส่วนใหญ่

ควบคุมด้วยการใช้แรงงานทาสในการพายเรือประมาณ 60 – 70 คน ซึ่งเรือที่มีขนาดใหญ่ทำให้ต้องมีคนพายแถวละ 6 คน ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นยุคแห่ง

การสำรวจซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด เช่น เรือรบ, เรือสินค้า โดยเป็นเรือประเภท เรือสำเภา ในยุคนี้เป็นยุคเริ่มต้นแห่งการสำรวจโดยชาวสเปนและการค้าขายโดยชาว

จีน ซึ่งในยุคนี้ก็มีนักสำรวจที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น  เจิ้ง เหอ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเป็นต้น เรือสำเภามีลักษณะ เสาใบเรือ 3 เสาขึ้นไปและใบเรือขนาดใหญ่ใช้ในการ

เคลื่อนที่โดยลม ตัวเรือมีขนาดใหญ่กว่ายุคโรมันและกรีก แต่แล่นช้ากว่าในยุคนี้เป็นยุคที่อันตรายแก่การเดินเรือมากเนื่องจากมีโจรสลัดทำให้เรือต้องติดปืนใหญ่ข้างลำ

เรือ

เรือ เข้าสู่ช่วงยุคต่อไป ?

เรือ

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 – ปัจจุบัน เป็นยุคของเรือพาณิชย์ซึ่งยุคนี้จัดว่าเป็นยุคแห่งยานพาหนะทางเรือที่นิยมที่สุดประเทศในแถบยุโรปได้ผลิตเรือที่สามารถ

เดินทางได้เร็วและทันสมัย ในช่วงปี 1910 มีการแข่งขันทางเรือพาณิชย์ที่สูงมากซึ่งเรือส่วนใหญ่เป็นเรือโดยสารมีโครงสร้างที่ใช้เหล็กแทนไม้และใช้เครื่องยนต์ขนาด

ใหญ่ ใช้ใบจักรขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ เรือโดยสารในยุคนี้ใช้เดินทางขนส่งผู้โดยสารข้ามมหาสมุทร ซึ่งเรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นได้แก่ ไททานิค, ลูซิทาเนีย, ควีน

แมรี่ เป็นต้น ปัจจุบันเรือโดยสารยังคงใช้ในการเดินทางเช่น ใช้ท่องเที่ยวพักผ่อนและเรือที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก มีความแข็งแรงกว่าและปลอดภัยกว่า ต่อมาในยุคของ

สงครามโลก มีการสร้างเรือที่เรียกว่า เรือรบ และ เรือดำน้ำ โดยเฉพาะในสงครามโลก ครั้งที่ 2 มีการสร้างเรือรบขนาดใหญ่ติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยในยุคนั้นปัจจุบันเรือรบ

ยังคงใช้เพื่อป้องกันประเทศนั้นๆด้วย