ยานพาหนะ สิ่งประดิษฐ์จากอดีตกลายมาเป็นวัตถุทันสมัยของโลกปัจจุบัน

ในสมัยอดีตนั้น ยานพาหนะ ยังไม่มีการประดิษฐ์หรือนำมาใช้งานในด้านการเคลื่อนที่หรือการเดินทางผู้คนในสมัยก่อนยังคงใช้การขนส่งและเดินทางด้วยสัตว์ เช่น ม้า,

วัว, ควาย หรือ ช้าง เป็นต้นและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงของโลกนั้นทำให้การเดินทางด้วยสัตว์เป็นไปอย่างล่าช้า ยานพาหนะ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เริ่มคิดค้นและ

ประดิษฐ์ขึ้นมาแทนที่สัตว์ แม้ว่าในช่วงเริ่มการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะขึ้นมานั้นจะยังมีการใช้แรงงานสัตว์ในการเดินทางอยู่บ้าง ในช่วงปี 1810 นักประดิษฐ์

ชาวอังกฤษชื่อว่า โทมัส นิวโคแมน ได้ริเริ่มคิดค้น ยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่งขึ้นมาโดยการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำโดยการใช้ลูกสูบ ซึ่งยานพาหนะชนิดแรกที่

ได้เข้ามามีบทบาทมากในตอนนั้นคือ รถไฟ แต่ในช่วงเริ่มแรกนั้นรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก รวมถึงพลังในการขับเคลื่อนยังไม่ไกลนัก ซึ่งในตอนนั้นการเดินทางที่เร็ว

ที่สุดคือ การเดินทางล่องไปตามแม่น้ำโดยเรือ เรือจัดว่าเป็นยานพาหนะที่เก่าแก่ที่สุด มีหลักฐานการใช้เรือในการเดินทางและขนส่งต่างๆมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรือนั้นคือน่าจะมาสร้างชาวไวกิ้งที่เป็นผู้สร้างเรือขึ้นมาเป็นกลุ่มแรก ในปี 1814 จอร์จ สตีเฟนสัน ได้มีการออกแบบและปรับปรุงหัวรถจักรที่ขับเคลื่อน

ด้วยพลังไอน้ำซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาใช้เป็นระบบขนส่งและการคมนาคมครั้งแรกของโลก ซึ่งยานพาหนะนี้คือ รถไฟไอน้ำ ซึ่งทางโทมัส คุก ได้มีการพัฒนารถไฟไอน้ำ

ให้สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น รถไฟจึงนำมาใช้ในการบริการขนส่งอย่างทางการในประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี 1841 รถไฟก็กลายเป็นยานพาหนะที่สำคัญที่สุดใน

ยานพาหนะ เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้

ยานพาหนะ

 

ประเทศโลกตะวันตกอย่าง อเมริกาและแคนาดา และแพร่หลายมายังทวีปเอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งในประเทศไทยก็มีการใช้รถไฟมาเป็นระบบข่นส่งที่สำคัญในช่วง

สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงแรกๆ รถไฟยังคงใช้พลังขับเคลื่อนด้วยไอน้ำและถ่านหิน ต่อมาในปี 1892 รูดอล์ฟ ดีเซล ได้มีการพัฒนาและประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล

ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกทำให้รถไฟสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ในยุคปี 1800 นั้นรถไฟจัดว่าเป็น ยานพาหนะ ที่มีอิทธิพลที่สุดหลังจากนั้นการขนส่งทางเรือก็เริ่มเข้ามามี

บทบาทสำคัญในช่วงปี 1900 กิจการและธุรกิจการเดินเรือเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด มีการผลิตเรือโดยสารที่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรได้ นอกจากนี้ก็มีเรือประเภท

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือสินค้า, เรือน้ำมัน, เรือรบ, เรือดำน้ำ ซึ่งในปัจจุบัน เรือ ยังคงเป็นยานพาหนะยอดนิยมที่สุดที่ยังใช้ทั้งเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว ต่อมาเริ่มมีการ

พัฒนาการขนส่งทางอากาศโดยเครื่องบิน ซึ่งจัดว่าเป็นยานพาหนะที่เดินทางเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราอาจเห็นยานพาหนะที่ทันสมัยสะดวก

สบายรวดเร็วมากขึ้น